logo firma.nl
 
Verkoop voorwaarden
bullet Domein eigenaar wordt men zodra alle kosten zijn voldaan.
bullet Domeinnaam: tarief van de registratiekosten is jaarlijks. Heeft U 'n website, dan zit het in pakket 3,4,5.
bullet Firma.nl is vrij om tariefwijzigingen van verkeer aan cliënt door te berekenen.
bullet Indien het noodzakelijk is om prijzen aan te passen in verband met externe prijsverhogingen, dat deze verhogingen dan direct door firma.nl worden doorberekend
bullet Cliënt vrijwaart Firma.nl van alle juridische claims met betrekking tot geplaatste data.
bullet Tijdens de vakantie periodes wordt er niet aan de websites gewerkt.
(medio Juli- medio augustus en van (kerst tot en met nieuwjaarsdag) 20-12 t/m 3 jan.)
Noodgevallen: in overleg met de Helpdesk kunnen we mogelijk iets doen (uitzonderingen)
bullet Foto's, teksten, vignetten en afbeeldingen die op Uw website worden geplaatst of worden vervangen, moeten ten allen tijde digitaal worden aangeleverd. Dit om Uw kosten zo laag mogelijk te houden.
bullet Firma.nl is niet aansprakelijk voor uitval dataverkeer (stroomuitval,storingen,onderhoud software)
bullet Overeenkomst wordt automatisch verlengd met 12 maanden.
Losse domeinnaam registraties en doorlinken opzeggen/verhuizen, in overleg, Mogelijk dat er kosten aan verbonden zijn
bullet Al onze prijzen zijn exclusief BTW
bullet Betalingen: 14 dagen na ontvangst van de factuur
Opzegtermijn domeinnamen of pakketten: 3 maanden voor het verlopen van de overeenkomst.
Deze opzegtermijn geldt alleen voor onze zakelijke cliënten.
De wet van Dam (particulieren) is hier niet van toepassing
Losse domeinnaam registraties en doorlinken opzeggen/verhuizen, in overleg, Mogelijk dat er kosten aan verbonden zijn
bullet Firma.nl kan geen restitutie genereren van vooruit betaalde gelden, als cliënt binnen een jaar
(12 maanden) wil opzeggen, daar de site ruimte voor 12 maanden wordt gereserveerd.
bullet Bij een faillissement van onze cliënt vervalt (vervallen) de domeinnaam (domeinnamen) aan firma.nl
bullet Alle intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Firma.nl ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij firma.nl of haar licentiegevers.
Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en / of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen. Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Firma.nl de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Firma.nl een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum
van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro),
onverminderd het recht van Firma.nl de volledige door haar geleden schade te vorderen.
firma spin

logo firma.nl
Voor een betaalbare
site op Internet
© firma.nl
logo w3c logo w3c
Webhosting
& Websitebuilding
Opt. 1024x768 res.
logo firma.nl